Algemene voorwaarden

Wij voldoen aan de Gedragscode Thuiswinkel Keurmerk

 Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden:

1 Tenzij anders vermeld, verkeren alle boeken nieuw of in redelijke of goede staat. Kleine defecten, zoals naam op schutblad, stempels of vochtplekjes, worden doorgaans niet vermeld. Zie hierna bij 9. voor de exacte aanduiding van de conditie van een boek.

De getoonde afbeelding is slechts ter illustratie en is dus niet in alle -wel in de meeste- gevallen de originele omslag. Indien sprake is van een stofomslag staat dit aangegeven bij de advertentie. De genoemde prijs is exclusief verzendkosten. Vaak is het de moeite waard om meer boeken tegelijk te bestellen.

2. Voor alle leveranties geldt een betalingstermijn van ten hoogste 8 dagen na de besteldatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De klant, opdrachtgever, koper, hierna te noemen wederpartij kan zonder opgave van redenen, binnen acht dagen de koop terugsturen en ongedaan maken. Retourzendingen reizen voor rekening en risico van de koper en dienen franco aan ons verzonden te worden. Na ontvangst van boeken, in de staat zoals wij (LekkerBoek) hebben opgestuurd, volgt een creditering van de berekende prijs, waarbij wij gerechtigd zijn op de creditfactuur gemaakte kosten in mindering te brengen. Zonder uitdrukkelijke toestemming worden door ons, na een bedenktijd van maximaal 7 dagen, geen retourzendingen aanvaard.

4. Als de min of meer beschadigde omslag aanwezig is, wordt dit voor de volledigheid wel meegezonden, hoewel het in de titelbeschrijving buiten beschouwing bleef. Ook bij de prijsbepaling gold het als afwezig.

5. Door ons aangegeven levertijden zijn steeds benaderingen. Indien tengevolge van overmacht nakoming van de leveringsplicht redelijkerwijs niet mogelijk is, zijn wij gerechtigd de levering op te schorten. Opschorting van de levertijd geeft de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Normaal gesproken verzenden we de bestelling z.s.m. na afronding van een bestelling. Boeken in voorraad ontvangt u rechtstreeks van ons. Bij een bestelling van bepaalde titels ontvangt u het betreffende boek rechtstreeks van de auteur/uitgever of rechtstreeks van het Centraal Boekhuis of een collega boekwinkel. We verzenden boeken op zijn laatst 3 werkdagen na afronding van de bestelling.

6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper automatisch, zonder dat ingebrekestelling nodig is, aan ons een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand. Zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de koper.

7. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8. Alle geschillen, welke tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen.

9. Wij verkopen nieuwe boeken, ongelezen boeken, ramsj, boeken uit partijen, tweedehands boeken en antquarische boeken. Bij elk boek staat aangegeven wat de status is van het boek. Tevens is de conditie van een boek aangegeven. Voor een nieuw boek is deze natuurlijk vanzelfsprekend; NIEUW. Voor Ramsj en ongelezen boeken is deze; ALS NIEUW.

9.Toelichting op "CONDITIE BOEK" :

NIEUW = (ongelezen) In absolute nieuwe staat

ALS NIEUW = (lijkt niet gelezen) Schone, intacte pagina's

ZEER GOED = (gelezen) Het boek verkeert in uitstekende conditie, is meestal maar een enkele keer gelezen of ingekeken. 

GOED = (gelezen) Het boek verkeert in goede conditie, geen missende pagina's of serieuze beschadigingen. Kan lichte gebruiksporen vertonen. Pagina's kunnen vergeling en/of stofsporen hebben

REDELIJK = (gelezen) Het boek vertoont meer gebruiksporen, vergeling en/of roestplekjes en/of lichte beschadigingen.

MATIG = Het boek is beschadigd, één of meer losse pagina's is mogelijk, evenals verkleuring of aantekeningen. (normaal gesproken geen onderdeel van onze collectie).

Voor antiquarische boeken zijn sommige kwaliteitsnormen wat specifieker en dient rekening gehouden te worden met de leeftijd van de boeken.